prensiplerimiz

 1. Berkin Grup; kanunlara, ulusal/uluslararası sözleşmeler ile belirlenmiş insan haklarına ve toplumsal ahlaki değerlere, tüm birimlerinde birinci derecede önem verir ve korur.

   

 2. Berkin Grup, gerek ticari gerekse de sosyal ilişkilerinde, başta anayasa olmak üzere bilumum mevzuat hükümlerini esas alır. Yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm faaliyet ve işlemlerini; yasalar, yüksek yargı kararları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür.

   

 3. Berkin Grup, kendisini, öncelikle temel taşı insan olan bir aile olarak tanımlar. Bu çerçevede her birey, ayrı ayrı Berkin Grup’nin tüzel kişiliği ile eş kıymettedir.

   

 4. Berkin Grup, ekolojik açıdan doğa ve çevrenin korunması için sorumlu hareket eder ve yerel çevre koruma kanunlarına ve kurallarına tam olarak uyar. Çalışma felsefesi, tüm ürünlerinin; doğal kaynakları koruyacak şekilde, çevre konusunda duyarlı, yenilikçi teknolojilerle üretilmesidir.

   

 5. Berkin Grup; tasarım, üretim ve test kapsamında tabi olduğu kalite güvence süreçlerini sıkı sıkıya uygular ve bunların bağımsız olarak denetlenmesini sağlar. İmalat sürecinde AS 9100, MIL STD vb. standartları uygulayarak yüksek kalitede ürünler üretir.

   

 6. Berkin Grup, milli değerlere sahip çıkma anlayışıyla yerli üretime önem ve öncelik verir. Personelinden, ürettikleri her ürün ve hizmetin bu vatana ve geleceğine katma değer katacağının farkındalığını bekler.

   

 7. Berkin Grup için gizlilik esastır. Berkin Grup, ticari ilişkide bulunduğu her kişi, kurum ya da kuruluşun; ayrıca tüm personelinin itibar, gizlilik ve bilumum haklarını özenle saklar/korur. Personelin de tüm bu hususlarda aynı özen ve hassasiyete sahip olması esastır.

   

 8. Berkin Grup, tüm personelinden bir savunma ve havacılık sanayisi çalışanı olduğunun bilincinde olmasını ve bu farkındalığın hakkını vermesini bekler. Bu hassasiyeti de çalışanın zamanında ve hatasız iş teslimine katkısı ile ölçer.

   

 9. Berkin Grup tüzel kişiliği, aldığı her nefes müşteri olan bir organizasyondur. Yaşaması için sürekli, sağlıklı ve yeterli nefes alması; büyümesi için ise bu nefese kalite unsurunu katması gereklidir. Bu nedenle “müşteri odaklılık” ana prensibidir. Personelinin de müşteri odaklı olmasına azami dikkat gösterir.

   

 10. Berkin Grup’un müşteri memnuniyetini sağlamak adına temel prensibi şudur: “Zamanında Teslimat ve Sıfır Hata”. Savunma ve havacılık sanayisi içinde var olmanın temel şartının da bu olduğuna inanır. Berkin Grup, bu şartta ihlal; hatta gevşemenin bedelinin çok yüksek seviyelerde olabileceğini bilir.

   

 11. Berkin Grup için sürdürülebilirlik önemlidir. Müşterinin gelecekteki ihtiyaçları, ancak bugün Berkin Grup’u tercih etme sebepleri devam ederse karşılanabilir. Berkin Grup, çalışanlarının da bunun bilinciyle hareket etmesini ister.

   

 12. Berkin Grup için ister özel sektör ister kamu isterse de gönüllülük esasına dayalı projeler/işler olsun, kalitesini eksiltmeden sürdürmek esastır.

   

 13. Berkin Grup; tasarım, üretim ve test aşamalarında her zaman en üst kalitede ürünler kullanır. Kullandığı bu ürünler ve ilgili teknolojilerdeki gelişimi sürekli izler. Personelinden de bu hususta gelecek talep ve beklentilere karşılık vermeyi önceler.

   

 14. Berkin Grup, müşteri memnuniyetini, modern veri analizi araçları kullanarak sürekli takip eder. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verebilmek için gerekli tüm iletişim ve altyapı hizmetlerini bir araya getirir. Bu analizleri sonuca ulaştıracak iletişim ve altyapı hizmetlerinin kullanımında, personelinin; dinamizmine, esnekliğine, yaratıcılığına, yeteneklerine, mesleki uzmanlığına ve bu alanlardaki istikrarına güvenir.

   

 15. Berkin Grup, müşteri talep ve şikayetlerini en hızlı şekilde gidererek, kurumsal güvenilirliğini azami seviyede tutmayı kendine ilke edinmiştir. Bu nedenle çalışanlarından müşterilerini saygıyla, olgunlukla, dikkatle ve kayıt tutarak dinlemelerini bekler.

   

 16. Berkin Grup, müşterilerinden ve iş ortaklarından gelen her türlü geri beslemeye önem verir. Tüm çalışanlarından da bu geri beslemeleri iyileştirme tavsiyeleri olarak ele almalarını; yöneticilerine ve kalite departmanına ivedilikle iletmelerini ister.

   

 17. Berkin Grup, rekabeti etkileyecek herhangi bir rüşvet, yolsuzluk veya sair haksız fiil uygulamasını hiçbir şekilde kabul etmez ve onaylamaz. Aynı şekilde tüm çalışanlarının, üçüncü şahıslardan kanunsuz avantaj sağlamasına (aktif rüşvet) ve talep etmesine (pasif rüşvet) müsaade etmez. Bu hususta toleransı yoktur.

   

 18. Berkin Grup, müşterisine, ürünlerini zamanında, tam ve sıfır hata ile teslime büyük öncelik verir. Zamanında ve tam olarak teslim edilmeyen en kıymetli birimin bile kıymetsiz hale geleceğini bilir. Personelinden de aynı hassasiyet ve önceliklendirmeyi bekler. Bu konuda yaşanabilecek sıkıntıların da önceden bilinmesi ve bildirilmesi hususunda azami özen gösterileceğine inanır.


 19. Berkin Grup, öncelikli değer olarak, tüm süreç ve ilişkilerde doğruluk ve dürüstlüğü benimser. Çalışanlarıyla ve tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder. Aynı karşılığı bekler.

 20. Berkin Grup, çalışanlarına, karşılıklı saygı temelinde ve adil bir iş birliği ortamı sunar. Şirket çatısı altında, hiçbir çalışana fiziksel, psikolojik, sözlü ya da  cinsel tacizde bulunulamaz, kötü muamele yapılamaz, suiistimal uygulanamaz. Bu tip davranışlara karşı müsamaha gösterilmez.

   

 21. Berkin Grup, çalışanlarına adil ödeme yapar. Çalışanlara hak ettiği ücret, ücret pusulası (bordro) ibraz edilmek üzere, bütün yasal hakları ile ödenir. Bütün çalışanlar, ücretin yanında sosyal yardımlarla da desteklenir. Çalışanların da aldıkları ücretin karşılığını; kendi uzmanlık alanlarında, sağlıklı, kaliteli, istikrarlı ve profesyonel hizmetlerle vermesi beklenir.

   

 22. Berkin Grup, çalışma saatlerini yerel yasalarda belirtilen düzenlemelere uygun olarak belirler. Fazla mesai halinde bile yasaların belirlediği azami çalışma saatlerine riayet eder. Fazla mesaiyi dokümanla belgelendirip, yasaların belirlediği oranla ücretlendirir. Çalışanlarından da standart ve fazla mesai saatlerini, gereken emekle onurlandırmalarını bekler.

   

 23. Berkin Grup, hiçbir çalışanına zoraki iş yaptırmaz. İş hedeflerine ulaşmanın, adil çalışma şartları sunarak ve yasalarda belirtilen standartlara uyarak sağlanacağına inanır. Çalışanlarından gelecek ek işgücü ve diğer ihtiyaç tanımlamalarına karşı duyarlı davranmayı taahhüt eder.

   

 24. Berkin Grup, çalışanlarından savurgan davranmamalarını ve tasarruflu olmalarını ister. Bunun milli ekonomiye katkı ve dünya ekosistemi için öneminin farkındadır. Bu amaçla çalışanlarını bilinçlendirir.

   

 25. Berkin Grup, çalışanlarının sürekli yeniliğe ve gelişime açık olmasını bekler. Bu amaçla şirket içi eğitimler düzenler ve personelinden gelecek ek talepleri de teşvik eder. Sürekli yenilenen ve gelişen iş dünyasının sorumluluklarını kurumsal alanda yerine getiren Berkin Grup, çalışanlarının da bu alanda kişisel sorumluluklarını onurlandırmasını bekler.

   

 26. Berkin Grup, çalışanlarından, analitik ve yaratıcı düşünme yeteneği bekler. Personelden gelecek tüm fikirlerin, yönetim tarafından samimiyet ile değerlendirileceğini taahhüt eder.

   

 27. Berkin Grup, çalışanlarından, şirket içi hiyerarşiye saygıyla birlikte, özlük haklarında eşit olduklarını bilmelerini ister. Kimse için farklı uygulama yapılmayacağını, hukukun ve liyakatin üstün tutulacağını garanti eder.

   

 28. Berkin Grup, çalışanlarında kurumsallık bilinci arar. Tüm bireylerde şirket kurumsal kültürünün oluşturulması, bilgi ve imkânların paylaşılması, ekip ruhunun korunması önceliğidir. Bunun için personeline gerekli ortam, altyapı ve iletişim imkânlarını sağlar.

   

 29. Berkin Grup, takımlardan oluşmuş bir şirket olduğunu; takımların da alanında uzman personelden oluştuğunu bilir. Bir takım en zayıf üyesi kadar güçlü olduğu gibi, bir şirket de en zayıf takımı kadar güçlü olabilir. Bu nedenle personelinden, iş tanımı içindeki tüm hususlarda, takımıyla uyum içinde çalışmasını ve takımına güç katmasını bekler.

   

 30. Berkin Grup, çalışanlarının iş kazalarından korunması ve genel sağlık durumlarının muhafazası konularına özel önem verir. İş sağlığı ve güvenliği politikasını da bu temelde oluşturur. Çalışanlarından da gerek iş güvenliği konusuna gerek kendi sağlıklarını koruma hususuna azami dikkat etmelerini ister.

   

 31. Berkin Grup, uluslararası uyum ve sürdürülebilir küresel büyüme stratejisi doğrultusunda, farklı köken, dil, din, renk ve ideolojideki çalışanlarının varlığının ve iş ortakları ile iş yapmanın, sosyal ve kültürel sorumluluğunun bilincindedir. Bu sebeple yabancı din ve kültürlerle saygılı ilişkiler geliştirir. Aynı saygı ve duyarlılığa personelin de riayet etmesi şarttır.

   

 32. Berkin Grup, uluslararası uyum ve sürdürülebilir küresel büyüme stratejisi doğrultusunda, farklı köken, dil, din, renk ve ideolojideki çalışanlarının varlığının ve iş ortakları ile iş yapmanın, sosyal ve kültürel sorumluluğunun bilincindedir. Bu sebeple yabancı din ve kültürlerle saygılı ilişkiler geliştirir. Aynı saygı ve duyarlılığa personelin de riayet etmesi şarttır.

   

 33. Berkin Grup, her türlü ayrımcılığı reddeder. Ayrıca ırk, din, renk, cinsiyet, yaş, cinsel tercih veya engellilik gözetmeksizin tüm çalışanlarına eşit fırsatlar vermeyi ve onları eşit değerlendirmeyi kabul ve taahhüt eder.

   

 34. Berkin Grup tarafsızdır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, idari oluşumlara, sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere vb. eşit mesafede durur. Hiçbiriyle çıkar ilişkisine girmez. Tüm faaliyetlerini şahsiyetine, personeline ve müşterilerine karşı üstlenmiş olduğu sorumlulukların farkındalığıyla yürütür.